Belka
Środa, 12 Grudnia 2018   imieniny: Joanna, Aleksandra, Dagmara
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Przetarg na zbycie działek ROD "METALOWIEC"

Data publikacji: 2018-10-04, Data modyfikacji: 2018-10-07
A A AWydrukDrukuj  
 
Chojnice, dn. 28 września 2018r. GN.6840.1.7.2018 BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice,ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnicach, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\\bip.miastochojnice.pl\ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Warunki przetargu: Przetarg jest pisemny, ograniczony do działkowców ROD „Metalowiec” w Chojnicach. Udział w przetargu należy zgłosić pisemnie do dnia 31 października 2018r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię, nazwisko i adres zgłaszającego; 2) Nr ewidencyjny działki, której dotyczy zgłoszenie; 3) kopię aktualnej umowy dzierżawy działkowej zawartej z SOD ”Metalowiec”. Formularz zgłoszenia można otrzymać w biurze podawczym lub w pok. 609 lub pobrać ze strony internetowej. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, III piętro. Wadium na przetarg należy wpłacić w określonej dla danej nieruchomości kwocie, w terminie do dnia 31 października 2018r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku Spółdzielczym O\Chojnice nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040. W tytule wpłaty wpisać imię i nazwisko oferenta, wyrazy „wadium na przetarg” oraz nr ewidencyjny działki1. Wadium wpłacone przez osobę oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie uchylenia się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży, wadium może przepaść na rzecz Miasta Chojnice. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. Pisemną ofertę należy złożyć do godz. 15:00 do dnia 31 października 2018r., w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach na parterze Ratusza przy Starym Rynku 1, w zamkniętej kopercie z napisem „Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miejski w Chojnicach. Oferta przetargowa kupna nieruchomości. Nie otwierać przed przetargiem o godz. 12.00 w dniu 6 listopada 2018r. ”. Oferty osób, które nie dokonają zgłoszenia udziału w przetargu w wyznaczonym terminie, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w przetargu. Oferta powinna zawierać: 1) imię i nazwisko oraz adres oferenta; 2) datę sporządzenia oferty; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń; 4) nr ewidencyjny działki1, której dotyczy oraz oferowaną cenę i sposób jej zapłaty; 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza brutto2. Oferta powinna być podpisana przez oferenta. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. Formularz oferty można otrzymać w biurze podawczym lub w pok.609 lub pobrać ze strony internetowej. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 listopada 2018r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym w sali 408, I p. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach przy Starym Rynku 1. Oferenci zamierzający uczestniczyć w tej części przetargu powinni mieć przy sobie dokument tożsamości. Komisja przetargowa odmówi zakwalifikowania do części niejawnej przetargu ofert, które: nie odpowiadają warunkom przetargu, zostaną złożone po wyznaczonym terminie, zawierają niekompletne dane, nie zawierają kopii dowodu wniesienia wadium, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Podczas części jawnej komisja przetargowa przyjmie wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. O sposobie rozstrzygnięcia przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Uzasadnienie formy przetargu ograniczonego. W przypadku sprzedaży nieruchomości obejmującej działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, użytkujący ją działkowiec przestanie być działkowcem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Metalowiec” oraz nastąpi likwidacja ROD „Metalowiec” w części objętej sprzedaną nieruchomością. Mogłoby to skutkować roszczeniami działkowca skierowanymi przeciwko Miastu Chojnice jako podmiotowi likwidującemu, na podstawie art.22 Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013r.: o odszkodowanie za prawa do działki w ROD ”Metalowiec”, o przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, a także o ewentualne dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Wobec tego w warunkach przetargu, należało zamieścić dodatkowy warunek zrzeczenia roszczeń. Jednak ten warunek może być spełniony tylko przez określoną grupę osób – działkowców ROD „Metalowiec”. Dodatkowe warunki przetargu. Nabywca usunie bez wynagrodzenia, położone na drodze wewnętrznej, przed frontową granicą nabywanej nieruchomości, ewentualne nakłady stanowiące: ogrodzenie wraz z fundamentem lub inne urządzenia nie będące częściami sieci uzbrojenia terenu oraz rośliny, a także zasypie, wyrówna i utwardzi żwirem nawierzchnię po robotach w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna nieruchomości. Nabywca zrzeka się roszczeń o: odszkodowanie za prawa do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Metalowiec”, przyznanie zamiennej działki w ogrodzie działkowym, dodatkowe odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Zestawienie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej SL1C/00018335/0, objętych umową dzierżawy działkowej, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę rekreacji indywidualnej: I w przetargu: Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł] 64/16 4827 ul. Magnezowa 9, działka o pow. 577 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 179 ROD Metalowiec) 25 768,50 1 300 80/16 4793 ul. Manganowa 2, działka o pow. 385 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 142 ROD Metalowiec) 17 195,40 900 98/16 4693 ul. Żeliwna 34, działka o pow. 333 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 57 ROD Metalowiec) 14 870,70 800 103/16 4720 ul. Żeliwna 23/ Stalowa 24, działka o pow. 449 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 73a ROD Metalowiec) 20 049 1 100 167/16 4960 ul. Nitowa 1/ Żelazna 7, działka o pow. 582 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 354 ROD Metalowiec) 25 989,90 1 300 108/17 4928 ul. Złota 18, działka o pow. 342 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 373 ROD Metalowiec) 14 760 800 27/18 4684 ul. Mosiężna/ Żeliwna, działka o pow. 600 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 42 ROD Metalowiec) 31 365 1 600 32/18 4941 ul. Złota, działka o pow. 391 m² (działka nr 396 ROD Metalowiec) 22 509 1 200 33/18 4936 ul. Złota, działka o pow. 691 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 391 ROD Metalowiec) 36 039 1 900 II w drugim przetargu: Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł] 15/17 4680 ul. Niklowa 2, działka o pow. 370 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 38 ROD Metalowiec) 19 434 1 000 19/17 4747 ul. Żeliwna 39, działka o pow. 497 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 6 ROD Metalowiec) 28 044 1 500 20/17 4749 ul. Hutnicza 32, działka o pow. 318 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 115 ROD Metalowiec) 17 220 900 21/17 4765 ul. Hutnicza 15, działka o pow. 568 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 117 ROD Metalowiec) 29 643 1 500 23/17 4798 ul. Manganowa 9, działka o pow. 336 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 158 ROD Metalowiec) 18 450 1 000 32/17 4855 ul. Ołowiana 7, działka o pow. 296 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 247 ROD Metalowiec) 15 621 800 36/17 4902 ul. Srebrna 2, działka o pow. 488 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 349a ROD Metalowiec) 25 461 1 300 45/17 4939 ul. Złota 9, działka o pow. 424 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 394 ROD Metalowiec) 22 017 1 200 47/17 4949 ul. Platynowa 10/ Żelazna 1, działka o pow. 277 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 402 ROD Metalowiec) 13 899 700 14/18 4734 ul. Stalowa, działka o pow. 324 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 82 ROD Metalowiec) 17 220 900 Poprzedni przetarg odbył się w dniu 26.06.2018r. III w kolejnym przetargu: Nr oferty Nr ewidencyjny działki1 Położenie, opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości brutto Wadium [zł] 123/17 4803 ul. Metalowa 24, działka o pow. 306 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 166 ROD Metalowiec) 14 391 800 133/17 5024 ul. Spawalnicza 8, działka o pow. 441 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 188 ROD Metalowiec) 20 418 1 100 141/17 4792 ul. Manganowa 4, działka o pow. 614 m², zabudowana budynkiem będącym własnością działkowca (działka nr 144 ROD Metalowiec) 29 274 1 500 Poprzednie przetargi przeprowadzono w dniach: 27.02.2018r. i 26.06.2018 r. 1 Numer ewidencyjny działki, jest to czterocyfrowy numer nadany po podziale geodezyjnym (druga rubryka tabeli). Nie należy podawać numeru ogródka działkowego. 2 Oferty z ceną niższą od ceny wywoławczej brutto nie będą odpowiadać warunkom przetargu.

Pełna treść wiadomości na: miastochojnice.pl/?p=70483
https:, Źródło artykułu: https:
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat chojnicki - powiat południowo-zachodniej części województwa pomorskiego z siedzibą w Chojnicach. W skład powiatu wchodzą gminy: Chojnice, Brusy, Czersk oraz Konarzyny.

  Powiat chojnicki położony jest na terenie Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego oraz Równiny Charzykowskiej. Zróżnicowanie warunków naturalnych wpływa na jego atrakcyjność turystyczną. Ponadto atracyjność tę wzmacnia bogactwo obiektów kulturowych i zabytków  (m.in. Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Neogotycki ratusz z 1902 r., wieża ciśnień, spichlerze). Turystów przyciąga także duża liczba jezior oraz doskonałe warunki do łowienia ryb.

  Główne gałęzie przemysłu powiatu stanowią: rolnictwo, rybołóstwo, przemysł drzewny, metalowy i maszynowy.


  Przez powiat przebiega DK nr 22; na jego terenie znajdują się 2 węzły kolejowe: Chojnice oraz Czersk.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola