Belka
Wtorek, 11 Grudnia 2018   imieniny: Waldemar, Damazy
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach

Data publikacji: 2012-11-16, Data modyfikacji: 2012-11-16
A A AWydrukDrukuj  
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO DYREKTORA CHOJNICKIEGO DOMU KULTURY 
W CHOJNICACH 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR OR.2111.1.2012

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl) w dniu 9.11.2012 roku
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2012, nr 406) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. nr 154, poz. 1629)

Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza konkurs kandydatów na
wolne stanowisko dyrektora Chojnickiego Domu Kultury
w Chojnicach 

I. ZAKRES ZADAŃ

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach oraz zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 3. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury.
 4. Przestrzeganie zasad gospodarności oraz dbanie o właściwe zabezpieczenie mienia Chojnickiego Domu Kultury.
 5. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach.
 6. Przeprowadzenie reorganizacji Chojnickiego Domu Kultury w Chojnickie Centrum Kultury Balturium.

II.KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

a) niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie humanistyczne,  artystyczne, ekonomiczne, zarządzanie i marketing;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana  opinia;
 • co najmniej 5-letni staż pracy;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, w tym:
  - ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych;
  - ustawy o finansach publicznych;
  - prawo zamówień publicznych;
  - kodeks pracy;
 •  zdolności menedżerskie i organizatorskie oraz umiejętność kierowania zespołem    poświadczona przedłożonym w formie pisemnej opracowaniem pod nazwą  ,,Koncepcja funkcjonowania Chojnickiego Centrum Kultury  Balturium”.

Koncepcja prezentować winna działalność Balturim w nowozaprojektowanym obiekcie Chojnickiego Centrum Kultury na podstawie  programu funkcjonalno-użytkowego,  dokumentacji projektowej oraz wydanego pozwolenia na budowę.

,,Koncepcja funkcjonowania Chojnickiego Centrum Kultury  Balturium”  zawierać winna następujące elementy:

 1. opis zakresu działalności Chojnickiego Centrum Kultury Balturium  w oparciu o projekt budowlany i program funkcjonalno-użytkowy obiektu;
 2. propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury w Chojnickim Centrum Kultury Balturium;
 3. koncepcja współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi w obiekcie Chojnickiego Centrum Kultury Balturium;
 4. prognoza kosztów Chojnickiego Centrum Kultury Balturium z uwzględnieniem progresji wywołanej m.in. zwiększeniem powierzchni budynku oraz  większą ilością form działania instytucji;
 5. wskazanie źródeł finansowania działalności Balturium z uwzględnieniem dochodów własnych  i środków zewnętrznych;
 6. propozycja schematu organizacyjnego w odniesieniu do realizacji zapisów zawartych w częściach 1-5;
 7. wskazanie propozycji inicjatyw (działań) Chojnickiego Centrum Kultury  Balturium o wyraźnym charakterze ponadregionalnym oraz o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Niezbędne jest wykazanie zbieżności zaproponowanych inicjatyw (działań) z założeniami i celami Programu 16 ,,Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”   Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz z innymi programami krajowymi lub programami Unii Europejskiej, które umożliwią Gminie Miejskiej Chojnice pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie budowy zaprojektowanego obiektu Chojnickiego Centrum Kultury Balturium.  

b) dodatkowe (preferowane):

 1. trzyletni lub dłuższy okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych;
 2. doświadczenie zawodowe obejmujące zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w instytucjach kultury lub instytucjach oświaty;
 3. posiadanie stopnia naukowego;
 4. znajomość innych, poza angielskim, języków obcych;
 5. komunikatywność;
 6. terminowość;
 7. rzetelność;
 8. odpowiedzialność;
 9. sumienność;
 10. umiejętność pracy w zespole.

III. OCZEKUJEMY NA PAŃSTWA PISEMNE ZGŁOSZENIA ZAWIERAJĄCE

 • list motywacyjny;
 • życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy 
  oraz potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz w pokoju nr 307 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach ul. Stary Rynek 1);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o stanie zdrowia;
 • oświadczenie o znajomości języków obcych, w tym w szczególności zapis o znajomości 
  języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o znajomości wymaganych w ogłoszeniu przepisów prawnych; 
 • pisemne opracowanie pod nazwą ,,Koncepcja funkcjonowania Chojnickiego Centrum Kultury Balturium”.

IV. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest komplet materiałów źródłowych niezbędnych do opracowania przez Kandydatów ,,Koncepcji funkcjonowania Chojnickiego Centrum Kultury  Balturium”, tj:

Wymagane dokumenty można składać:
w terminie do 10.12.2012r. (nie krócej niż 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia): 
- osobiście:
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
- lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
z dopiskiem na kopercie „Konkurs na dyrektora ChDK”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego.

Wszelkie informacje na temat warunków organizacyjno – finansowych działalności Chojnickiego Domu Kultury będą udzielane w sekretariacie Chojnickiego Domu Kultury ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice, tel. 52 3972215, e-mail: chdk@chojnice.pl
Wszelkie informacje na temat warunków konkursu będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, tel. 52 3971800 w. 24, e-mail: t.kaminski@miastochojnice.pl

Komisja Konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dniu 13.12.2012r.  o godzinie 10,00. 
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 21.12.2012r.

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2002 r., nr  101, poz. 926 z późn. zm.)

Uwaga:
Ogłoszenie o konkursie podaje się do wiadomości pracownikom Chojnickiego Domu Kultury w sposób przyjęty w tej instytucji. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach /bip.miastochojnice.pl/, stronie internetowej Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach, tablicy ogłoszeń Chojnickiego Domu Kultury w Chojnicach.

, Źródło artykułu: http://www.miastochojnice.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat chojnicki - powiat południowo-zachodniej części województwa pomorskiego z siedzibą w Chojnicach. W skład powiatu wchodzą gminy: Chojnice, Brusy, Czersk oraz Konarzyny.

  Powiat chojnicki położony jest na terenie Borów Tucholskich, Pojezierza Krajeńskiego oraz Równiny Charzykowskiej. Zróżnicowanie warunków naturalnych wpływa na jego atrakcyjność turystyczną. Ponadto atracyjność tę wzmacnia bogactwo obiektów kulturowych i zabytków  (m.in. Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela, Neogotycki ratusz z 1902 r., wieża ciśnień, spichlerze). Turystów przyciąga także duża liczba jezior oraz doskonałe warunki do łowienia ryb.

  Główne gałęzie przemysłu powiatu stanowią: rolnictwo, rybołóstwo, przemysł drzewny, metalowy i maszynowy.


  Przez powiat przebiega DK nr 22; na jego terenie znajdują się 2 węzły kolejowe: Chojnice oraz Czersk.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola